Информации за доделување на стипендии на деца со попреченост

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, а проектот е финансиран од Европската Унија. Овој проект има за цел да обезбеди целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта кои прераснуваат во институции кои се отворени и пристапни за сите деца и посветени да обезбедат квалитетно образование на децата со разновидни образовни потреби. 

Како дел од овој проект ќе се доделат стипендии на деца со попреченост кои во учебната 2020/2021 година ќе се запишат во прво одделение или ќе го продолжат своето образование во второ одделение. Оваа година, овие стипендии ќе се доделат на вкупно 300 ученици.
Можност за пријавување ќе имаат, децата кои ги исполнуваат следните основни критериуми:
  • Да поседуваат медицинска документација за вид и степен на попреченост,
  • Да се деца со попреченост кои во учебната 2020/2021 година ќе се запишат во прво одделение или ќе го продолжат своето образование во второ одделение.
  • Да се обврзат на редовно посетување на наставата, во зависност од индивидуалните можности и согласно препораките за безбедно посетување настава во услови на пандемијата КОВИД-19 (далечински или со физичко присуство).
  • Да не се корисници на било каква друга стипендија доделена од било која друга институција или компанија.
  • На родителот/старателот кој аплицира во име на кандидатот за стипендија да не му е одземено родителското право.
Огласот за аплицирање ќе биде објавен на 10ти септември и ќе биде достапен на веб страната на Фондацијата Чекор по чекор www.stepbystep.org.mk (во делот новости).
За сите дополнителни информации контактирајте на 072 307 326 или на: stipendii@stepbystep.org.mk
 
Дополнителна информација:
Семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантираната минимална помош согласно член 4 од „Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош...” (Службен весник на РСМ, бр. 109 од 28.5.2019 година): При остварување и користење на правото на гарантирана минимална помош, како приход не се смета стипендијата.
 

 * * * * *

INFORMACION PËR NDARJEN E BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA  
 
Projektin “Bëhu IN, bëhu INkluziv, bëhu i githëpërfshirë” e realizon Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me partnerët e vet Shoqata për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqata për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Hendimak”, ndërsa projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian. Ky projekt ka për qëllim të sigurojë përfshirje të plotë dhe të barabartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat e rregullta fillore të cilat rriten në institucione që janë të hapura dhe me qasje për të gjithë fëmijët si dhe të angazhuara për të siguruar edukim cilësor për fëmijët me nevoja të ndryshme arsimore.
 
Si pjesë e këtij projekti do të ndahen bursa për nxënësit me aftësi të kufizuara të cilët në vitin shkollor 2020/2021 do të regjistrohen në klasën e parë ose do të vazhdojnë shkollimin e tyre në klasën e dytë. Këtë vit, bursa do t’u ndahen gjihsej 300 nxënësve.
 
Fëmijët që plotësojnë kriteret themelore të mëposhtme kanë mundësinë të aplikojnë:
 
- Të kenë dokumentacionin mjekësor për llojin dhe shkallën e aftësisë së kufizuar,
 
- Të jenë fëmijë me aftësi të kufizuar të cilët në vitin shkollor 2020/2021 do të regjistrohen në klasën e parë ose do të vazhdojnë shkollimin e tyre në klasën e dytë.
 
- Të obligohen për ndjekjen e rregullt të mësimit, varësisht nga mundësitë individuale dhe në pajtim me rekomandimet për ndjekjen e sigurtë të mësimit në kushte të pandemisë KOVID-19.
 
- Të mos jenë përfitues të ndonjë burse të dhënë nga institucion apo kompani tjetër.
 
- Prindi/Tutori që aplikon në emër të kandidatit për bursë të mos jetë i privuar nga e drejta prindërore.
 
Thirrja për aplikime do të publikohet më 10 shtator dhe atë do të mund ta gjeni në ueb faqen e Fondacionit Hap pas Hapi www.stepbystep.org.mk (në seksionin e lajmeve).
 
Për të gjitha informatat tjera mund të na kontaktoni në 072 307 326 ose në: stipendii@stepbystep.org.mk
 
Informacion shtesë:
Familjet e kandidatëve të cilët do të fitojnë bursën nuk e humbin të drejtën e ndihmës minimale të garantuar në pajtim me Nenin 4 nga “Rregullorja për mënyrën e realizimit të drejtës për ndihmën e garantuar minimale...” (Gazeta zyrtare e RMV, nr. 109 nga 28.5.2019): Gjatë realizimit dhe shfrytëzimit të ndihmës së garantuar minimale bursat nuk konsiderohen si të ardhura.