Одделенска настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИКОДДЕЛЕНИЕ
Емилија Јовановиќ и Соња МиновскаI - 1
Билјана К. НастевскаI - 2
Благица ПавлевскиI - 3
Валентина КиткањII
Јелена ЛосеваIII
Елена СолеваIV
Марија ХасаноскаКомбинирана паралелка I, II и III
Александра Василева ЧанаковскаКомбинирана паралелка III, IV, V и VI