КА101 - 2018 "Increasing competencies of special education teachers working with pupils with autism spectrum disorder"

Зголемување на компетенциите на специјалните едукатори за работа со ученици со аутизам“ КА101 проект поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Еразмус +.
Со овој проект 10 вработени од училиштето посетија посебни училишта во Нортхемптон, Велика Британија и се стекнаа со знаења и искуства кои ги пренесоа на колегите за работа со деца со нарушувања од аутистичен спектар, потешкотии во учењето и во однесувањето и комбинирана попреченост како и нови знаења и искуства за организација на работата и начините на проценка и следење на индивидуалниот развој на учениците. Во прилог може да ги разгледате посетите и дисеминацијата на проектот. 

KA101 - 2018 „Gamification in education“

Проектот „Игрификации во образованието“ е финансирана од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност и мрежата Еразмус+.
На дисеминацијата присуствувaа наставници од повеќе основни и средни училишта и се стекнаа со базични знаења за иновативни начини на дигитално учење и користење на учење базирано на игра, со цел создавање на постојани структури и модели за иновации за дигитална трансформација (употребата на таблети и учење базирано на игра во образованието) притоа се запознаа со концептите и алатките кои се важни за користење на учење базирано на игра во образованието. Во прилог дел од атмосферата на спроведените активности. 

KA201 - 2018 ASD East (Autism Spectrum Disorder - Enhancing and supporting teachers)

Во проектот „Jакнење и поддршка на специјалните едукатори“ здружението "Сина светулка" и ПОУ "Д-р Златан Сремец" во соработка со партнери од Велика Британија, Хрватска, Полска и Брисел, раководени од страна на нашите познати поддржувачи и пријатели од Универзитетот во Нортхемптон развиваа тренинг за наставници за работа со ученици со аутизам во Хрватска, Македонија и Полска.
Во прилог може да ја разгледате официјалната веб-страна на проектот и дел од реализираните активности во нашата држава преку слики. 

КА201 - 2019 "Together for better“

ПОУ„д-р Златан Сремец“ заедно со училишта од Полска, Турција и Португалија, а под раководство на Романија работат на Erasmus+ проектот „TOGETHER FOR BETTER“.
Главните цели на проектот се фокусираат директно на прашањето за социјална инклузија на учениците со попреченост и развој на клучни компетенции, како што се: подобрување на ефикасноста на учениците, со акцент на развој на вештини и дигитални компетенции во специфични наставни програми; промовирање на мотивација за учење и поголема вклученост преку примена на атрактивни методологии за учење; развивање социјални вештини како што се соработка, толеранција, преку соодветни активности како и подигнување на компетенциите на наставниците за користење специфични стратегии за интервенција во ситуации на ризик од предвремено напуштање на училиштето.
Во прилог може да го разгледате водичот кој е плод на оваа размена и слики од петдневните активности кои се реализираа во нашата држава. 

КА229 - 2019 "Coping with challenging behavior"

ПОУ "д-р Златан Сремец" е дел од  Еразмус+ проектот насловен како "Справување со предизвикувачко однесување" во рамките на КА229 Стратешки партнерства во училишно образование. Овој проект предвидува стекнување на знаења и јакнење на вештините на дефектолозите, потребни за справување со предизвикувачко однесување кај учениците со попреченост. Со посебни училишта од Естонија, Латвија и Словачка ќе размениме добри практики и ефективни методи за справување со овој тип на однесување.
Во прилог погледнете ги некои од реализираните активности.