Предметна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИКПРЕДМЕТИ
Ана Шикалеска 
Емилија Јовановиќ 
Билјана Бадева- Радовиќ 
Марина ПешиќФизичко и здравствено образование 
Билјана Бадева 
Валентина Киткањ 
д-р Јасмина Трошанска 
Татјана Кировска- КацарскаМузичко образование
Лазар ТрајановскиТехничко образование 
Славица ЃорѓиоскаРабота со компјутери 
ЕСАРУ Администратор