Јавен повик за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Основно училиште со ресурен центар „Д-р Златан Сремец “ Скопје
 
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за основно образование за поддршка на учењето за учениците со попреченост училиштето обезбедува образовни асистенти. Образовните асистенти учествуваат во наставата на различни начини, секогаш под супервизија на наставникот, за да се подобри процесот на учење. Тие ја фасилитираат групната работа со сите учениците во одделението, повремено работат индивидуално со одредени ученици на зајакнување на нивните вештини, помагаат во менаџирање на училницата. Целта на поддршката што ја даваат образовните асистенти е преку соработка со наставниците и со примена на методите на кооперативно учење и поучување да им помогнат на учениците со попреченост да учествуваат во воспитно-образовниот процес, максимално да ги реализираат своите потенцијали, да стекнат самостојност и социјална вклученост во училишната средина.

Согласно новите надлежности училиштата со ресурсен центар ја обезбедуваат услугата образовна асистенција за учениците со попреченост кои добиле препорака за истото од Комисијата за функционална проценка за општините кои согласно Решението за реонизација за соработка на општинските основни училишта со основните училишта со ресурсен центар бр.12-1861/1 од 02.02.2021  им се утврдени како реони за соработка и обезбедување на поддршка.
 
Од овие причини Основно училиште со ресурен центар „Д-р Златан Сремец“ - Скопје ги повикува сите заинтересирани кандидати/ки од општините Јегуновце, Теарце, Тетово, Желино, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Маврово и Ростуша, Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Ѓорче Петров, Сарај, Сопиште, Студеничани кои имаат интерес да ја обезбедуваат услугата од образовна асистенција да поднесат пријава за интерес до училиштетето на адреса: ОУРЦ „Д-р Златан Сремец “ Скопје,  ул „Емил Зола “ бр.5, Скопје или по електронски пат на zlatansremec@yahoo.com со назнака Изјавување на интерес за образовен асистент. 
 
Кон барањето потребно е да се достави писмо со намери зошто кандидатот/ка се пријавува на повикот, задолжително се доставува кратка биографија (CV), и доколку кандидатот/ка веќе обезбедува образовна асистенција на ученик/ученичка да се наведе името на училиштето, одделението на ученикот/ученичката и со задолжителна претходна согласност на родителот/старателот име и презиме на ученикот/ученичката.

На Јавниот повик за изразување на интерес право на пријавување имаат сите кандидати/ки кои ги исполнуваат условите пропишани со Правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент бр.18/-13724/2 од 02.12.2020 година и Правилникот за изменување на правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент бр. 18-8691/1 8.6.2021, односно специјален едукатор и рехабилитатор, психолог, педагог, социјален работник, социјален и рехабилитациски педагог, со завршено VII/1 степен те. VI/A според македонската рамка за квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условите за наставник во одделенска настава (VII/1степен те. VI/A според МРК или 240 ЕКТС), односно наставник по предметна настава (VII/1степен те. VI/A според МРК или 240 ЕКТС).
 
Кандидати кои ги исполнуваат условите наведени погоре, ќе добијат можност да посетуваат основна обука за образовна асистенција и понатаму да се вработат како образовни асистенти во рамките на ОУРЦ „Д-р Златан Сремец “ Скопје.

За регионот кој го покрива ОУРЦ „Д-р Златан Сремец “ Скопје согласно потребите предвидени се 130 образовни асистенти за учебната 2021/2022 година.

За подетални информации Ве молиме да не контактирате на 02/770-446. 
 
Краен рок за Изразување на интерес за обезбедување на услугата за образовна асистенција е 02.07.2021 година.
 
Директор
ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје
Марија Делетиќ
 
 
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
Shkolla fillore me qendrën e resurseve "Dr. Zlatan Sremec" Shkup
 
THIRRJE PUBLIKE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT PËR ASISTENCË ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022

Në bazë të nenit 19 paragrafi 1 të Ligjit për arsimin fillor, shkolla siguron asistentë arsimorë për të mbështetur të mësuarit për nxënësit me nevoja te veçanta. Asistentët arsimorë marrin pjesë në mësimdhënie në mënyra të ndryshme, gjithmonë nën mbikëqyrjen e mësuesit, për të përmirësuar procesin e të mësuarit. Ato lehtësojnë punën në grupe me të gjithë nxënesit në klasë, herë pas here punojnë individualisht me nxenes  të caktuar për të rritur aftësitë e tyre, ndihmojnë në menaxhimin e klasës. Qëllimi i mbështetjes së ofruar nga asistentët arsimorë është përmes bashkëpunimit me mësuesit dhe duke zbatuar metodat e të mësuarit të ndihmojne  nxenesit  me veçanta të marrin pjesë në procesin arsimor, për të realizuar potencialet e tyre, për të fituar pavarësinë dhe përfshirjen sociale në mjedisin shkollor.

Sipas kompetencave të reja, shkollat ​​me qendër te resurseve ofrojnë shërbimin e ndihmës arsimore për nxënësit me nevoja te veçanta të cilët morën një rekomandim për të njëjtën nga Komisioni për vlerësimin funksional per  komunat  që sipas Vendimit për rajonalizimin e shkollave fillore komunale me shkollat ​​fillore me qendrën e resurseve  nr. 12-1861/ 1 ​​të datës 02.02.2021 janë identifikuar si zona për bashkëpunim dhe ofrim të mbështetjes.

Për këto arsye, Shkolla fillore me qendrën e resurseve „Dr. Zlatan Sremec“ - Shkup I fton të gjithë kandidatët e interesuar nga komunat Jegunovcë, Tearcë, Tetovë, Zhelinë, Bogovinë, Brvenicë, Vrapçisht, Gostivar, Mavrovë dhe Rostushë, Karposh, Kisela Vodë, Aerodrom, Gjorce Petrov, Saraj, Sopishte për të ofruar shërbime nga ndihma arsimore për të paraqitur  aplikim për interesim në shkollë në adresën: SHFQR "Dr. Zlatan Sremec" Shkup, rruga "Emil Zola" Nr. 5, Shkup ose mënyrë elektronike në zlatansremec@yahoo.com me shenim  Shprehje interesi për një asistent arsimor.

Kërkesa duhet të shoqërohet me një letër qëllimi pse kandidati/kandidatja po aplikon për thirrje, kërkohet një biografi e shkurtër (CV), dhe nëse kandidati tashmë po i ofron ndihmë arsimore një nxenesi duhet cekur emrin e shkollës, klasa e nexenesit dhe me pëlqimin paraprak të detyrueshëm të prindit / kujdestarit emrin dhe mbiemrin e nxeneses/nxenesit.

Të drejtë për të aplikuar në Thirrjen Publike kanë të gjithë kandidatët që plotësojnë kërkesat e përshkruara në Rregulloren për normativën, përshkrimin e kompetencave dhe detyrat e punës për asistent arsimor dhe personal nr. 18 / -13724 / 2 nga 2.12.2020 dhe Rregulloren për ndryshimin e rregullores për normativën, përshkrimin e kompetencave dhe detyrat e punës për asistent arsimor dhe personal nr. 18-8691/1 8.6.2021, gjegjësisht edukator special dhe rehabilitator, psikolog, pedagog, punëtor social, pedagog social dhe rehabilitator, me shkallë të kryer VII/1 gjegjësisht VI / A sipas kornizës maqedonase të kualifikimit MRK ose 240 EKTS, si dhe person i cili plotëson kërkesat për arsimtar në mësimin klasor (shkalla VII / 1 te. VI / A sipas MRK ose 240 ECTS), gjegjësisht arsimtar i mësimit lëndor (shkalla VII / 1 shkalla te. VI / A sipas MRK ose 240 ECTS).

Kandidatët që plotësojnë kushtet e përmendura më sipër, do të kenë mundësinë të ndjekin trajnimin bazë për asistencë arsimore dhe më tej të punësohen si asistentë arsimor në suaza të Shkollës fillore me qendër resurse  "Dr. Zlatan Sremec" Shkup.

Për rajonin e mbuluar nga SHFQR "Dr. Zlatan Sremec" Shkup, sipas nevojave, do te sigurohen 130 asistentë arsimorë për vitin akademik 2021/2022.

Për informata më të hollësishme, ju lutemi na kontaktoni në 02 / 770-446.

Afati i fundit për të shprehur interesin për ofrimin e shërbimit të ndihmës arsimore është 02.07.2021.

 

SHFQR "Dr. Zlatan Sremec"
Drejtor
Marija Deletiq