ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЈА ПО ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Одговорен наставник: Роза А. Ивановска

Тема 1: Убаво однесување
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • да се запознае со поимот бон-тон
Бон-тон
 • играње улоги во различни ситуации
 • разговор
Октомври
 • да стекне културни навики
 • да развие естетски чувства
 • да умее правилно да оди, стои и седи
 • да разликува соодветен и несоодветен изглед
Изглед, одење, стоење и седење
 • разгледување на илустрации
 • играње улоги
Октомври
 • да стекне навики на убаво однесување
 • да разликува убаво од неубаво однесување
Глас и интонација
 • играње улоги
 • вежби
Октомври
Тема 2: Култура на јадење
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • да се запознае со приборот за јадење
 • да стекне култуни навики за време на оброк
Сервирање на маса и храна
 • разговор
 • вежби
 • играње улоги
 • илустрација
Октомври
 • да стекне културни навики за време на оброк
Правилно јадење и однесување за време на оброк
 • разговор
 • вежби
 • играње улоги
 • илустрација
Ноември
 • да научи каде се набавуваат намирници за исхрана
 • како се избираат намирниците за подготовка на храна
Избор на намирници и за подготовка на храна
 • разговор
 • вежби
 • драматизација
 • практична работа
Ноември
 • да умее да подготви некои основни видови на храна
Подготовка на храна (варење суоа, јајца, чај, кафе, тост, манџи, пудинг)
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Ноември
Тема 3: Одбележување на настани
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • да се запознае со поважните настани
Запознавање со поважни настани - празници, родендени, патронат
 • разговор
 • вежби
Ноември
 • да умее да одбележува настани на соодветен начин
Избор на соодветен подарок и пакување на подароци
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Декември
 • да умее да поздрави соодветно на настанот
Изработка на украси и честитки
 • разговор 
 • вежби
 • практична работа
Декември
Тема 4: Одржување на домот и лична хигиена
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • да се запознае со важноста на личната хигиена
 • да стекне навики за одржување лична хигиена
Одржување лична хигиена и последици
 • разговор
 • практична работа
 • ликовно изразување
Декември
 • да знае средства за лична хигиена
Користење на средства за лична хигиена
 • разговор
 • практична работа
 • ликовно изразување
Декември
 • да научи како се одржува хигиена на облека и обувки
 • избор на средства за одржување на хигиена на облека и обувки
Видови хигиена на облека и обувки
 • разговор
 • практична работа
 • драматизација
 • илустрирање
Јануари
 • да се запознае со рачно и машинско перење на облека
Рачно перење на облека
 • разговор
 • практична работа
 • драматизација
 • илустрирање
Февруари
 • да знае како се одржува хигиена во домот и училница
 • да умее да избере средства за хигиена
 • да се грижи за хигиената во домот и училница
 • да научи да обавува основни хигиенски активности
Важност од одржување хигиена во домот и училница
 • илустрација
 • практични активности
 • изработка на албум
Февруари
 • да знае како се одржува хигиена во домот и училница
 • да умее да избере средтсва за хигиена
Одржување хигиена во училница
 • илустрација
 • практични активности
Февруари
 • да научи да обавува основни хигиенски активности
Правилно користење на средства за хигиена
 • илустрација
 • разговор
 • изработка на албум
Февруари
 • да научи да мие садови - чашки и лажички
 • да користи средства за миење садови - сјај и сунѓерче
Миење на садови
 • практична работа
Март
Тема 5: Ракотворби
ЦелиСодржиниАктивностиВреме на реализација
 • да се запознае со приборот за кроење
 • да стекне знаења за кроење на платна
Користење на прибор за кроење (кроење разни материјали - хартија, картон, тенко и дебело платно)
 • разговор
 • илустрации
 • практична работа
Март
 • да умее правилно да крои зададена шема
Кроење според зададена шема (кроење на мече, маче, октопод...)
 • разговор
 • илустрација
 • практична работа
Март
 • да научи шиење
 • да разликува видови шиење - рачно и машинско
 • да научи шиење различни работи
Користење на прибор за шиење - игла и конец
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Март
 • да научи шиење различни работи
Спојување скроени парчиња платно
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Април
 • да научи шиење различни работи
Шиење копчиња
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Април
 • да научи шиење различни работи
Изработка на кукли (мече, маче, октпод...)
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Април
 • да научи шиење различни работи
Изработка на облека за кукли
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Април
 • да научи да креира
 • да развие креативност и манипулативност
Изработка на накит - нижење перли со разни димензии
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Мај
 • да научи нови техники на изработка на ракотворби
Запознавање со ткаење на мини-разбој
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Мај
 • да научи нови техники на изработка на ракотворби
Запознавање со везење
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Мај
 • да научи нови техники на изработка на ракотворби
Запознавање со таписерии
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Мај
 • да научи нови техники на изработка на ракотворби
Запознавање со филцување
 • разговор
 • вежби
 • практична работа
Јуни