ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МУЗИЧКО-РИТМИЧА СЕКЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Одговорни наставници: Татјана Кировска и Емилија Јовановиќ

Планирани активностиИзвор на ресурсиВреме на реализација
 • Зачленување на нови членови
 • Пеење на изучени песни познати на учениците, со ИКТ поддршка
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни
 • Подготовка на учениците за ритмичка изведба на избрани песни
 1. https://www.youtube.com
 2. http://www.youtube.com/watch?v=afsVSGHNiUk
 3. https://www.youtube.com/watch?v=v1nEELBCJ40
 4. https://www.youtube.com/watch?v=KYxlBTJydq4
Септември
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни
 • Подготовка на учениците за ритмичка изведба на песни
 • Детска недела
 1. https://www.youtube.com/watch?v=5de3aZhJ4hc
 2. https://www.youtube.com/watch?v=XeiTmVQFqy4
 3. https://www.youtube.com/watch?v=O_kFjSZiR_4
 4. Химната на училиштето
Октомври
 • „Песна за Скопје“ - увежбување
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни со ритмичка изведба
 1. https://www.youtube.com/watch?v=hty4BKdj9RE
 2. https://www.youtube.com/watch?v=_RLjE-LT18Q
 3. https://www.youtube.com/watch?v=DtKglorUMUk
Ноември
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни за претстојните празници и прослави
 • Подготовка на учениците за ритмичка изведба на песни за претстојните празници и прослави
 1. https://www.youtube.com/watch?v=Sa0f_5JVSYw
 2. https://www.youtube.com/watch?v=IsvUnuv_5cE
 3. https://www.youtube.com/watch?v=shG_8GiypOE
Декември
 • Слушање, подготовка за пеење, пеење, подготовка за играње и играње на песни на тема „Зима“
 1. https://www.youtube.com/watch?v=9FjU2xSWH88
 2. https://www.youtube.com/watch?v=2eGd08twhIQ
 3. https://www.youtube.com/watch?v=2JESsKGjeA0
Јануари/Февруари
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни
 • Подготовка на учениците за ритмичка изведба на песни „Мама“ и „Пролет“
 1. https://www.youtube.com/watch?v=dblDatrSSSo
 2. https://www.youtube.com/watch?v=p3ne4EefHXE
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sScdn1NuUQI
Март
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни
 • Подготовка на учениците за ритмичка изведба на песни
 1. https://www.youtube.com/watch?v=Eylbmh4CLLM
 2. https://www.youtube.com/watch?v=HTgoed-8wXo
 3. https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0
Април
 • Подготовка на учениците за индивидуално и хорско пеење на песни
 • Патронен ден
 • Подготовка на учениците за ритмичка изведба на песни
 1. https://www.youtube.com/watch?v=Fchvvz-U1Dg
 2. https://www.youtube.com/watch?v=0fguYToTvSM
 3. Химна на училиштето
 4. https://www.youtube.com/watch?v=xMUqiLvTDHs
Мај