Завршна сметка за 2018 год 1

Завршна сметка за 2018 год 2

Завршна сметка за 2018 год 3

Завршна сметка за 2017 год 1

Завршна сметка за 2017 год 2

Завршна сметка за 2017 год 3

Завршна сметка за 2016 год 1

Завршна сметка за 2016 год 2

Завршна сметка за 2016 год 3

Закон за основно образование_103_19082008

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_18_14022011

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_10_22012015

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_6_13012012

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_24_15022013

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_30_190220161

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_33_09032010

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_41_27022014

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_98_15062015

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_100_06082012

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_116_01092010

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_116_04082014

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_135_10092014

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_145_25082015

Измени и дополнувања на Законот за основно образование_156_06122010